SCHRIJF HIER IN!

Een Duik Medische Keuring is in Nederland elk jaar verplicht voor PADI PRO’s.
Daar is 0 discussie over, check het Arbeidsomstandighedenbesluit van 01-01-2019 onderaan deze pagina.
Dit geldt, vanuit PADI, ook voor PADI Divemasters in opleiding (DIO’s).

Een keuring is ook verplicht voor PADI Cursisten en diveteamleden welke een ‘JA’ op de medische verklaring hebben ingevuld.
In vele vakantielanden kan er sprake zijn van een verplichte keuring ongeacht JA of NEE op je verklaring..
Deze Sportduik keuring kan, vanuit de keuringsarts, een langere tijdsduur dan 1 jaar hebben maar daar is divearound niet mee akkoord, ook voor onze diveteam leden en PADI cursisten met een JA hanteren wij 1 jaar.

Heb je allemaal NEE’s op de verklaring dan heb je als PADI cursist of diveteamlid geen keuring nodig en krijg je direct het sterretje achter je naam na nieuwe handtekening verklaring.
De sterretjes voor de naam geven aan de er een geldige keuring is voor de gehele zomerperiode.

Men kan zelf voor deze keuring bij meerdere duikartsen terecht.
Je ontvangt dan een goedkeuring ondertekend door betreffende arts.
Via deze manier is de instructeur gevrijwaard en weten jij en je buddy’s of cursisten hoe het zit.

Wij organiseren al jaren een aantal keuringsdagen in Dwingeloo.
Dat scheelt iedereen tijd en geld en we kunnen gezellig bijkletsen 🙂
De kosten zijn 100 euro pp, vaak terug te krijgen via een aanvullende zorgverzekering.
Klik HIER voor meer info mbt je verzekering.

Het adres;
Vondeling Inspectie Techniek.
Nijverheidsweg 14, Dwingeloo.
Minimaal een half uur tevoren aanwezig ivm eventuele uitvallers.
Onderling ruilen mag alleen na akkoord van Jeroen.

Er zijn minimaal 6 deelnemers nodig om de arts bij ons te laten keuren.

Zie je dat er maar weinig deelnemers op je gewenste dag staan dan kan je zelf wisselen of andere duikers erop aanspreken waarom ze geen (GRATIS!) keuring willen doen…

Zaterdag 16 maart 2019.
0900 Ria
0930 Richard V
1000 Suichies
1030 Ivo E
1100 Arjan H
1130 Ralf O
1200 Lucas D
1230 Anton V
reserve

Zaterdag 23 maart 2019.
0900 Fien S
0930 Mark dW
1000 Danniek B
1030 Jeroen L
1100 Dirk B
1130 Renate M
1200 Michiel M
1230 Johan K
reserve

Zaterdag 27 april 2019.
0900 Hans N
0930 Rutger H
1000 Mirten vdV
1030 Wim VB
1100 Lilian K
1130 Jolise W
1200 Colin Z
1230 Rik S
reserve

SCHRIJF HIER IN!

Ook al is deze lijst vol neem wel contact op indien je gekeurd wilt worden.
Er kan misschien nog een dag ingepland worden of je komt op de reserve lijst.
Dus…waar wacht je nog op om zeker te weten dat je gezond onder water kan!

Arbeidsomstandighedenbesluit.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden.

Afdeling 5. Werken onder overdruk.

Artikel 6.13. Definities en toepasselijkheid.
duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), bestaande uit de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4.105 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid, onder a en b en d, van toepassing.

Artikel 6.14. Geschiktheid
Duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden verricht door een persoon, die in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is de gevaren, die zijn verbonden aan de door hem te verrichten arbeid, te onderkennen en zo mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 6.14a. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
1.
Personen, die worden belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden voor de aanvang van die arbeid onderworpen aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, dat gericht is op de bijzondere gevaren voor de gezondheid, waaraan zij bij de uitoefening van die arbeid kunnen blootstaan.

2.
Na een periode van ten hoogste twaalf maanden na het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt het arbeidsgezondheidskundig onderzoek herhaald en vervolgens telkens met een tussenperiode van ten hoogste twaalf maanden sinds het voorafgaande onderzoek.

3.
Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt uitgevoerd door een arts, die in het bezit is van een certificaat duikerarts, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

4.
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Deze regels kunnen betrekking hebben op:

a.
de gegevens, die bij het onderzoek worden overgelegd;

b.
de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd;

c.
de wijze van beoordeling van de geschiktheid of ongeschiktheid van personen voor het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk;

d.
de wijze van registratie, verwerking en bewaring, alsmede de tijdsduur van bewaring van de uit het onderzoek verkregen gegevens.

5.
Een persoon verricht slechts duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk indien uit het arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt, dat het verrichten van die arbeid op medische gronden toelaatbaar is. Indien uit de uitslag van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt dat het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk slechts onder de daarin aangegeven beperkende voorschriften toelaatbaar is, worden deze voorschriften in acht genomen.

6.
Op verzoek van de werkgever of de onderzochte persoon wordt het in dit artikel bedoelde onderzoek één maal opnieuw uitgevoerd door een andere arts, die in het bezit is van een certificaat duikerarts als bedoeld in het derde lid. Het resultaat van het hernieuwde onderzoek treedt in de plaats van het daaraan voorafgaande.

Artikel 6.15. Veiligheidsmaatregelen.

1.
Indien duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden verricht, is met inachtneming van de stand van de techniek en rekening houdende met de specifiek te verrichten arbeid:

a.
nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een deugdelijke schriftelijke werkinstructie aanwezig die ten minste de door de werknemers te treffen veiligheidsvoorzieningen alsmede de noodprocedures bevat;

b.
aan de werknemers deugdelijk materieel dat in goede staat verkeert en voldoende ademgas van goede kwaliteit ter beschikking gesteld;

d.
nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een adequate eerste-hulpuitrusting aanwezig.

Bron;
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01/#Hoofdstuk6_Afdeling5_Artikel6.14a