Een Duik Medische Keuring is in Nederland elk jaar verplicht voor PADI & SSI PRO’s.
Daar is 0 discussie over, check het Arbeidsomstandighedenbesluit van 01-01-2019 onderaan deze pagina.
Dit geldt, vanuit PADI, ook voor PADI Divemasters in opleiding (DIO’s).

Een keuring is ook verplicht voor Cursisten en diveteamleden welke een ‘JA’ op de medische verklaring hebben ingevuld.
In vele vakantielanden kan er sprake zijn van een verplichte keuring ongeacht JA of NEE op je verklaring..
Deze Sportduik keuring kan, vanuit de keuringsarts, een langere tijdsduur dan 1 jaar hebben.
Maar daar is divearound niet mee akkoord, ook voor onze diveteam leden en PADI cursisten met een JA hanteren wij de veilige zekerheid voor elkaar van 1 jaar.

Heb je allemaal NEE’s op de verklaring dan heb je als cursist of diveteamlid in Nederland geen keuring nodig.

Men kan zelf voor deze keuring bij meerdere duikartsen terecht.
Je ontvangt dan een goedkeuring ondertekend door betreffende arts.
Via deze manier is de instructeur gevrijwaard en weten jij en je buddy’s of cursisten hoe het zit.

Wij organiseerden jarenlang de keuringen voor onze duikers.
Ideaal om Dhr. Hoitingha een paar dagen naar Dwingeloo te laten komen en zo tientallen duikers per jaar te kunnen keuren.

Helaas is onze vertrouwde keuringsarts met pensioen gegaan en kregen we in 2020 te maken met Corona.
Door het opzeggen van vele diveteam leden en het niet gaan keuren van de ‘vaste gasten’ verzorgen wij op dit moment niet meer deze service.
Misschien in de toekomst wel weer als daar weer genoeg vraag naar is!

De kosten zijn rond de 100 euro pp, soms terug te krijgen via een aanvullende zorgverzekering.

Klik HIER voor meer info mbt je aanvullende verzekering en vergoedingen in 2020.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het wel of niet terug krijgen van je gemaakte kosten, je dient dit zelf goed uit te zoeken.

Een lijst met duikmedische artsen en meer info vind je hier.

Arbeidsomstandighedenbesluit.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden.

Afdeling 5. Werken onder overdruk.

Artikel 6.13. Definities en toepasselijkheid.
duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), bestaande uit de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4.105 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid, onder a en b en d, van toepassing.

Artikel 6.14. Geschiktheid
Duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden verricht door een persoon, die in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is de gevaren, die zijn verbonden aan de door hem te verrichten arbeid, te onderkennen en zo mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 6.14a. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
1.
Personen, die worden belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden voor de aanvang van die arbeid onderworpen aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, dat gericht is op de bijzondere gevaren voor de gezondheid, waaraan zij bij de uitoefening van die arbeid kunnen blootstaan.

2.
Na een periode van ten hoogste twaalf maanden na het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt het arbeidsgezondheidskundig onderzoek herhaald en vervolgens telkens met een tussenperiode van ten hoogste twaalf maanden sinds het voorafgaande onderzoek.

3.
Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt uitgevoerd door een arts, die in het bezit is van een certificaat duikerarts, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

4.
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Deze regels kunnen betrekking hebben op:

a.
de gegevens, die bij het onderzoek worden overgelegd;

b.
de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd;

c.
de wijze van beoordeling van de geschiktheid of ongeschiktheid van personen voor het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk;

d.
de wijze van registratie, verwerking en bewaring, alsmede de tijdsduur van bewaring van de uit het onderzoek verkregen gegevens.

5.
Een persoon verricht slechts duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk indien uit het arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt, dat het verrichten van die arbeid op medische gronden toelaatbaar is. Indien uit de uitslag van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt dat het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk slechts onder de daarin aangegeven beperkende voorschriften toelaatbaar is, worden deze voorschriften in acht genomen.

6.
Op verzoek van de werkgever of de onderzochte persoon wordt het in dit artikel bedoelde onderzoek één maal opnieuw uitgevoerd door een andere arts, die in het bezit is van een certificaat duikerarts als bedoeld in het derde lid. Het resultaat van het hernieuwde onderzoek treedt in de plaats van het daaraan voorafgaande.

Artikel 6.15. Veiligheidsmaatregelen.

1.
Indien duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden verricht, is met inachtneming van de stand van de techniek en rekening houdende met de specifiek te verrichten arbeid:

a.
nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een deugdelijke schriftelijke werkinstructie aanwezig die ten minste de door de werknemers te treffen veiligheidsvoorzieningen alsmede de noodprocedures bevat;

b.
aan de werknemers deugdelijk materieel dat in goede staat verkeert en voldoende ademgas van goede kwaliteit ter beschikking gesteld;

d.
nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een adequate eerste-hulpuitrusting aanwezig.

Bron;
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01/#Hoofdstuk6_Afdeling5_Artikel6.14a